ผลงานที่ผ่านมา

          ผลงานต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนทั่วไป อาทิ บริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด, การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส และอีกมากมาย
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบาย 3 ประการ อันจะนำมาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ


1. คุณภาพ : บริษัทฯ ตะหนักดีว่าคุณภาพของงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
2. มาตรฐาน : ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาและเข้าใจในระบบการทำงานทำให้เรา สามารถสรรหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุน  และได้ผลงานที่ดีที่สุด
3. เวลา : การดำเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ซึ่งจะมีกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดไว้ชัดเจน